Tyto všeobecné obchodní podmínky pro autorizované servisy (dále jen „ obchodní podmínky “) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu CalorTech.cz (alias servis-plyn.cz) umístěného na webovém rozhraní www.calortech.cz (dále jen „webové rozhraní “) mezi naší společností

CalorTech s.r.o. , se sídlem Kydlinovská 741/72, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Oddíl C, vložka 21341
IČ: 27477681
DIČ: CZ27477681
Adresa pro doručování:

CalorTech s.r.o.
Kydlinovská 741
500 02 Hradec Králové
Telefonní číslo: 498 771 175 ; 603 777 271
Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jako provozovatelem e-shopu (dále jen „provozovatel“)
a podnikatelem či právnickou osobou – autorizovaným servisem
jako poskytovatelem servisní služby (dále jen „servis“ nebo „autorizovaný servis“)
(oba dále společně též jen jako „ smluvní strany “).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní rámcové smlouvy o spolupráci (dále jen „ smlouva“) a dílčích kupních smluv z této rámcové smlouvy vyplývajících prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Smlouvou o spolupráci se provozovatel zavazuje, že bude ze svého e-shopu umístěného na webovém rozhraní přeposílat servisu objednávky svých zákazníků (dále jen „ zákazník“) na nákup vybraného zboží, které nelze zakoupit bez současného objednání montáže prováděné autorizovaným servisem, a servis se zavazuje, že pro tyto objednávky zákazníků nakoupí zboží u provozovatele a provede jeho odbornou montáž u zákazníka.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem (pouze při uzavření kupní smlouvy), Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní
zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.5. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na podnikatele (fyzické či právnické osoby), kteří jsou servisem. Obchodní podmínky provozovatele pro maloobchod ani velkoobchod se na vztah smluvních stran nepoužijí.

1.6. Registrací na webovém rozhraní servis stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. V rámci registrace je servis povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail provozovatele. Dále je servis povinen na výzvu provozovatele prokázat, že je držitelem živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“, platného osvědčení o proškolení k servisním pracím týkajícím se výrobků příslušného výrobce a případných dalších požadovaných osvědčení, oprávnění a autorizací. Seznam výrobců je uveden na webovém rozhraní.

1.7. Registraci servisu potvrdí provozovatel pouze po splnění povinností dle článku 1.6 těchto obchodních podmínek. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva o spolupráci mezi smluvními stranami.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouvu na zboží vybrané zákazníkem provozovatele je servis povinen uzavřít bez zbytečného odkladu poté, co mu bude objednávka zákazníka přeposlána. Servis se zavazuje, že neuzavře kupní smlouvu na zboží objednané zákazníkem s jinou osobou než s provozovatelem.

2.2. Obdržením objednávky od zákazníka přechází na servis veškerá další komunikace se zákazníkem týkající se jeho objednávky a následné montáže vybraného zboží u zákazníka. Servis je zejména povinen informovat zákazníka bez zbytečného odkladu o tom, že jeho objednávka je přijata, že zákazníkem vybrané zboží je vhodné, a rovněž o předpokládaném termínu provedení montáže u zákazníka. Servis se zavazuje, že touto komunikací se zákazníkem nijak nepoškodí provozovatele.

2.3. O dodávce zboží a montáži uzavírá servis se zákazníkem samostatnou smlouvu, na niž se tyto obchodní podmínky neuplatní. Za dodržení veškerých ustanovení právních předpisů týkajících se prodeje zboží a poskytování služeb zákazníkům, včetně prodeje zboží a poskytování služeb spotřebitelům, odpovídá výhradně servis.

2.4. Kupní smlouva mezi provozovatelem a servisem na zboží vybrané zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy bylo servisu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany provozovatele. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude servisem uhrazena celá kupní cena, nebo kdy bude provozovatelem dodáno zboží (dle toho, co nastane dříve).

3. Platební podmínky

3.1. Servis má možnost zaplatit kupní cenu za zboží provozovateli mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru zboží;
- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet provozovatele.
Provozovatel je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro déle spolupracující servisy. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

3.2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do tří dnů od uzavření smlouvy, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek servisu uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

3.3. V případě prodlení servisu s úhradou kupní ceny je provozovatel oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků servisu.

3.4. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

4. Dodací podmínky

4.1. Provozovatel je povinen dodat zboží servisu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2. Na základě dohody smluvních stran může provozovatel zajistit pro servis přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit servis dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží servisu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na servis nebezpečí škody na zboží.

4.3. Před převzetím zboží je servis povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí servis nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.4. Neprodleně po převzetí zboží je servis povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je servis povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat provozovateli spolu s oznámením závady.

5. Odstoupení od smlouvy a kupní smlouvy

5.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany servisu, zejména porušení povinnosti servisu dle článku 2.1. a 2.2. těchto podmínek.

5.2. Do doby převzetí zboží servisem je provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí provozovatel servisu kupní cenu, která již byla servisem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel servisem nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud servis žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.3. Provozovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li servis v prodlení s úhradoukupní ceny zboží déle než 4 týdny.

5.4. Servis je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li provozovatel v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.5. Servis není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.7. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením odsmlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti v případě uzavření kupní smlouvy se řídí Reklamačním řádem provozovatele.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být servisu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Servis se zavazuje tyto informace zejména:
· uchovávat jako důvěrné;
· neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
· nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
· nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se servis zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2015.